Me qëllim promovimin e qytetarisë aktive dhe pjesëmarrëse në proçeset shoqërore; promovimin dhe ngritjen e vetëdijes qytetare për mbrojtjen dhe kultivimin e trashëgimisë kulturore; avancimin e pozitës së rinisë në proçeset vendimmarrëse; mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut; promovimin e drejtësisë sociale, rritemi dhe maturohemi mes dhe përmes njerëzve që na inspirojnë, në sytë e së cilëve shohim qartësisht të ardhmen tonë të përbashkët.

Në vend që të ndërtojmë mure, duhet të ndërtojmë URA

Larmishmëri kulturore
Përsosmëri në arte
Mundësi të reja
Nxitjen e rrjeteve me grupe të ndryshme për bashkëpunim
Organizon veprimtari artistike/ kulturore
Bashkëpunim me palë të tjera

“Jo vetëm”

Jo vetëm mëso, përjeto.
Jo vetëm ndrysho, transformo.
Jo vetëm tregoni, avokoni.
Jo vetëm mendo, vepro.
Jo vetëm merr, jep.
Jo vetëm ëndërro, bëje.
Jo vetëm fol, vepro.

FORMË KONTAKTI

Plotësoni fushat e rradhës

APLIKIM PËR VULLNETARË