Ky studim synoi në krijimin e një urë lidhëse ndërmjet nevojave të grave të vetëpunësuara dhe institucioneve vendimarrëse duke analizuar të dhënat e mbledhura në çdo nivel, për të nxitur koordinimin e përpjekjeve për përmirësimin e gjendjes së tyre. Qëllimi final ishte përmisimi i jetesës, sigurisë ekonomike dhe fuqizimit të gruas së vetëpunësuar. Përfitues direkt i projektit ishte popullata femër e moshës 15-80 vjeç, e cila përfaqëson 75% të popullatës femër në zonat rurale (totali arrin në 83,028). Disa nga mënyrat nëpërmjet të cilave përfituan ishin: artikulimi i nevojave dhe problematikave që kishin gratë e vetëpunësuara me theksin tek shqetësimet e tyre ndaj politikëbërësve; përmirësimi i cilësisë së informacionit; paraqitja e historive të grave me qëllim nxjerrjen në pah të faktorëve që kanë ndikuar në suksesin e tyre; sugjerimi i ndryshimeve të mundshme në politikat ekzistuese.